Rachunkowość Budżetowa nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [4 / 17] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Zaciągnięcie zobowiązania przed zmianą planu w ujęciu zadaniowym a dyscyplina finansów publicznych

Jednostka podpisała umowę z ministerstwem na realizację programu finansowanego z rezerwy celowej, załącznikiem do umowy jest plan kosztów równy wydatkom, zmieniła plan w układzie tradycyjnym, ministerstwo wykazuje program w funkcji 15. Nadal problematyczne jest ustalenie mierników i ich wielkości, zatem plan zadaniowy jest w dyskusji. Czy jednostka może podpisać umowę na zakup usług noclegowych dla uczestników projektu po wcześniejszym zastosowaniu odpowiednich procedur przewidzianych przepisami wewnętrznymi jednostki? Czy w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zaciągnięcie zobowiązania przez jednostkę sektora finansów publicznych (art. 9 pkt 14 uofp) przed zmianą planu w ujęciu zadaniowym jest naruszeniem
Konkurs