Rachunkowość Budżetowa nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [13 / 17] >

Zamówienia publiczne

Kiedy i komu należy udostępnić SIWZ

Udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest czynnością prawną powodującą powstanie zobowiązania po stronie zamawiającego. Jest on wówczas związany swoim oświadczeniem woli co do warunków prowadzenia postępowania i kształtu zobowiązania wykonawcy. Sposób udostępnienia oraz zakres podmiotów, którym udostępnia się specyfikację, zależy przede wszystkim od wybranego przez zamawiającego trybu udzielania zamówienia publicznego. Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są przetargi nieograniczone albo przetargi ograniczone. W postępowaniach prowadzonych w trybach podstawowych obowiązuje zasada udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) na stronie internetowej (niekoniecznie...
Konkurs