Rachunkowość Budżetowa nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [4 / 19] >

Ewidencja, klasyfikacja, sprawozdawczość

Ewidencja prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budowli liniowych (sieciowych)

OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Na koncie 011 „Środki trwałe” w urzędzie miejskim ewidencjonowano wartość gruntów Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste gminie miejskiej, zamiast wartości prawa użytkowania wieczystego. Błąd ten pociągał za sobą kolejną nieprawidłowość, polegającą na nienaliczaniu amortyzacji od prawa użytkowania wieczystego gruntów. Ponadto w jednostce nieprawidłowo prowadzono ewidencję nakładów na środki trwałe w budowie, co przekładało się na niewłaściwe ustalenie granic budowanych obiektów inwentarzowych liniowych (sieciowych) środków trwałych. W jednostce zamiast wyodrębniać takie obiekty z zastosowaniem kryterium geograficznego lub historycznego – całość nakładów ponoszonych w ramach jednego wieloletniego zadania